[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 5 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

แผนที่
E-Office
ร้านค้าออนไลน์
Google Classroom
Conference

พยากรณ์อากาศ

 
  
ประวัติสถาบัน กศน. ภาคใต้  
 ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา
               
                สถาบัน กศน.ภาคใต้  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  5  มกราคม 2520  ภายใต้ชื่อ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคใต้  มีบทบาทหน้าที่วิจัยและพัฒนานวัตกรรม  หลักสูตร  สื่อ กิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรที่จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนในภาคใต้  ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการประชาชนในภูมิภาค  ต่อมาเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 ได้รับการจัดตั้งเป็นสถานศึกษาตามประกาศของพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีอำนาจหน้าที่  ตามราชกิจจานุเบกษา หน้า 10 เล่มที่  125  ตอนพิเศษ  60   ลงวันที่  25  มีนาคม  2551  ข้อ  13  ได้กำหนดบทบาทภารกิจของสถาบัน กศน.ภาค ประกอบด้วย 4 ภารกิจ ดังนี้
1. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประเภทการศึกษาต่อเนื่องให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความสนใจของกลุ่มเป้าหมายประชาชนในภูมิภาค
2. วิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคล้องกับบริบทของภาคใต้
3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพวิชาการ หลักสูตร สื่อ เทคโนโลยี  นวัตกรรมทางการศึกษา บุคลากรและระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแก่สถานศึกษาในภูมิภาคและภาคีเครือข่าย
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน กศน.
ปรัชญา
ยกระดับและบริการการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์
พัฒนาคน พัฒนางาน สู่การศึกษาตลอดชีวิต
อัตลักษณ์
คิดเป็น  ทำเป็น
เอกลักษณ์
สถานที่น่าอยู่ บริการความรู้ นำสู่วิชาการ
พันธกิจ
1. จัดการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับความจำเป็น และความสนใจของกลุ่มเป้าหมายประชาชนในภาคใต้
2. วิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องบริบทของภาคใต้
3. ส่งเสริมและสนับสนุน การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพแก่สถานศึกษาในภาคใต้
4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวิชาการ หลักสูตร สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชนในภาคใต้
5. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหน่วยงาน สถานศึกษา และบุคลากรให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และประสานเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและการจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในภาคใต้
7. พัฒนาบุคลากรในองค์กรและเครือข่าย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดและส่งเสริมงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในภาคใต้


สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา
180 หมู่ที่ 5 ถนนสงขลา-นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทรศัพท์. 074-336071-3 โทรสาร. 074-336074
ATOMYMAXSITE 2.5