ชื่อ - นามสกุล :นายสุรเชษฐ์ สุนทรากร
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาตามอัธยาศัย
หน้าที่หลัก :งานศุนย์เรียนรู้ ICT / งานวิทยุและโทรทัศน์
ที่อยู่ :
Telephone :081-540-91
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานการศึกษาตามอัธยาศัย
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาตามอัธยาศัย