ชื่อ - นามสกุล :นางศุภาภรณ์ กาญจโนภาส
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :งานทะเบียน
ที่อยู่ :
Telephone :089-462819
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานการศึกษานอกระบบ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานทะเบียน