ชื่อ - นามสกุล :นางสาวภคมณ คงนวลใย
ตำแหน่ง :นักวิชการศึกษา
หน้าที่หลัก :งานสารสนเทศ / งานประชาสัมพันธ์
ที่อยู่ :
Telephone :065-663532
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานสารสนเทศ